Lemmings Plus IV
Bumpy


Bumpy 1
"Chocblocked!"
Bumpy 2
"Cosmic Ray Zone"
Bumpy 3
"Chocolate Drops"
Bumpy 4
"Star Watch"
Bumpy 5
"Space Race"
Bumpy 6
"Chocoholics Anonymous"
Bumpy 7
"Sweet As!"
Bumpy 8
"Lemmania"
Bumpy 9
"Mechanical Split"
Bumpy 10
"Zip-Zap Zone"
Bumpy 11
"Candy Mountain"
Bumpy 12
"Luck Of The Draw"
Bumpy 13
"The Hovercraft"
Bumpy 14
"Unhealthy Diet"
Bumpy 15
"Munitions Deposit"
Bumpy 16
"Busted Bunker"
Bumpy 17
"Lem Your Lem Could Smell Like"
Bumpy 18
"Over The Edge (Part II)"
Bumpy 19
"Diet Lemmingaid... IN SPACE!!"
Bumpy 20
"Ten-Lem Mission"